POLITIKA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV – OBVESTILO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV 

Posodobljeno: 20. 03. 2024

 

VERALTIS ASSET MANAGEMENT d.o.o. – Podružnica v Sloveniji, Verovškova ulica 64A, 1000 Ljubljana, matična številka: 9070656000 (v nadaljnjem besedilu: »VAM«), podružnica družbe VERALTIS ASSET MANAGEMENT d.o.o., Radnička cesta 41, Zagreb, Hrvaška, OIB: 32235033898,  katere primarna dejavnost je izterjava zapadlih terjatev, pri svojem poslovanju obdeluje osebne podatke svojih strank. Varstvo osebnih podatkov nam veliko pomeni, zato posvečamo ustrezno pozornost izpolnjevanju naših obveznosti v zvezi z varstvom osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). S to politiko o varstvu osebnih podatkov vam želimo pomagati razumeti, kako pridobivamo vaše osebne podatke, ki jih kasneje obdelujemo, zakaj jih obdelujemo, kako jih uporabljamo, kako jih shranjujemo, komu jih razkrivamo in zakaj.

Kaj so osebni podatki?

Osebni podatki so kateri koli podatki, ki se nanašajo na posameznika, ki mu je identiteta določena oz. se lahko določi. Posameznik, ki se mu identiteta lahko določi, je tista oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno določiti, npr. s pomočjo identifikatorja (ime, identifikacijska št., ipd.).

 

Kdo je upravljavec vaših osebnih podatkov?

VAM, kot upravljavec podatkov (določa namen in sredstva za obdelavo osebnih podatkov) obdeluje osebne podatke oseb, s katerimi je v pogodbenem razmerju (npr. na podlagi pogodbe o odstopu terjatev s finančnimi ustanovami, na podlagi privolitve posameznika ali na podlagi legitimnega interesa).

VAM je lahko skupni upravljavec vaših osebnih podatkov v skladu s členom 26 GDPR z drugim upravljavcem, na podlagi skupnega poslovnega sodelovanja in/ali uporabe skupne storitve ter/ali legitimnega interesa VAM in tretje osebe, lahko za dodatne informacije o varstvu in obdelavi vaših osebnih podatkov, poleg VAM, zaprosite tudi drugega upravljavca, ki je lahko naveden kot skupni upravljavec v tej politiki in lahko uveljavljate svoje pravice skladno z GDPR tako pri VAM kot pri drugem skupnem upravljavcu. Več o tem je navedeno v nadaljevanju.

Kdo je posameznik, katerega osebni podatki se obdelujejo?

 1. Dolžnik ali katera koli druga fizična oseba (sodolžniki, poroki, hipotekarni dolžniki, idr.), od katere VAM izterjuje terjatve, katerih imetnik je skladno s pogodbo o odstopu terjatev;
 2. tretja oseba, ki poravna dolg v imenu in za račun dolžnika;
 3. zaposlena oseba pri poslovnih partnerjev VAM;
 4. fizična oseba/ kandidat za zaposlitev pri VAM;
 5. fizična oseba, zakoniti zastopniki ali lastniki podjetij v skladu s posebnimi predpisi, ki so ali vstopajo v razmerje z VAM (npr. Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma);
 6. oseba, ki je v delovnem razmerju ali v drugem podobnem razmerju na drugi pravni podlagi z VAM.

Kako pridobivamo osebne podatke posameznikov?

V skladu z veljavno zakonodajo VAM pridobiva osebne podatke posameznikov:

 1. od kreditnih in drugih finančnih institucij, s katerimi ste sklenili kreditno in/ali kakršnokoli drugo pogodbo, ki se nanaša na finančno ali bančno storitev, in ki so svoje terjatve odstopile VAM;
 2. neposredno od posameznika ali v določenih primerih od drugih oseb, ki so povezane z izterjavo zapadlih terjatev in povračilo morebitnih poplačil;
 3. od oseb, pooblaščenih za komuniciranje z nami v vašem imenu in za vaš račun (npr. vaši odvetniki, pooblaščenci);
 4. od javnih ustanov in drugih državnih organov ali oseb, ki opravljajo storitve v javnem interesu (npr. notar);
 5. iz publikacij in baz podatkov, ki so javno dostopne ali temeljijo na pogodbenem razmerju (preko zunanji izvajalcev), da zagotavljamo ažurnost vaših podatkov, da lahko ocenimo vašo plačilno sposobnost, izvajamo preverjanje oseb skladno z legitimnim interesom. Kot zunanje vire razumemo: javne ustanove in državne organe, javne registre, elektronske baze podatkov, informacije, javno dostopne na družbenih omrežjih oz. na internetu.

 

Ko dostopate do spletne strani VAM, se zapis (»piškotek«) o vašem obisku strani samodejno shrani. Več informacij glede piškotkov najdete v Politiki VAM glede uporabe piškotkov.

 

VAM obdeluje naslednje kategorije osebnih podatkov:

 

 1. Identifikacijske podatke, kot so: ime in priimek, datum rojstva, državljanstvo, enotna matična številka (EMŠO), davčna številka, kraj rojstva, naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
 2. kontaktne podatke, kot so poštni naslov, telefonska številka, e-pošta;
 3. podatke o vašem finančnem in/ali strokovnem statusu: kot so zaposlitev/poklic, vrsta lastne dejavnosti (npr. obrtna dejavnost), naziv delodajalca, prihodki, vrsta prihodka, viri prihodka, bančni račun; podatke o lastništvu nepremičnin ali drugem premoženju, ki ga posedujete; podatke o obstoječem dolgu (npr. vrsta dolga, znesek dolga, obresti, valuta, stroški…); podatke v zvezi s poplačilom dolga (npr. načrt odplačevanja, stroški, stanje dolga…);
 4. podpis;
 5. podatke o drugih osebah, ki so bile pogodbene stranke pravnega posla, na podlagi katerega obstaja terjatev (npr. poroki, zastavitelji, zakonci, idr.);
 6. podatke o upravnih ali sodnih postopkih, v katerih nastopate kot stranka, v obsegu, v katerem so povezani s terjatvami VAM in/ ali lahko vplivajo na poplačilo terjatve (npr. izvršilni postopki, postopki osebnega stečaja ali drugi sodni postopki, sproženi za varstvo naših pravic);
 7. podatke, ki lahko štejejo kot dokazilo o pisni in/ali ustni komunikaciji med vami in družbo VAM;
 8. podatke, ki jih posamezniki samoiniciativno posredujejo VAM (pri čemer se beleži le obstoj določene okoliščine/dejstva, povezanega s posameznikom, ki jo je ta razkril VAM).

Za kakšne namene obdelujemo vaše osebne podatke?

VAM obdeluje vaše podatke v takšnem obsegu, kolikor se le-ti nanašajo in/ali lahko vplivajo na postopek izterjave terjatev in varstvo pravic družbe VAM. V tem kontekstu se obdelava osebnih podatkov nanaša predvsem na postopek izterjave terjatve, vključuje pa naslednje:

 1. ocena finančnega stanja in vir prihodka, da bi lahko določili pogoje za plačilo dolga, ki se ujema in odgovarja vaši dani situaciji (individualna obravnava posameznih primerov);
 2. komunikacijo s posamezniki in pravilno identifikacijo vseh posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ki jih obdelujemo;
 3. izvajanje in vodenje nujno potrebnih pravnih (sodnih) postopkov za poplačilo terjatev (npr. izvršbe, postopek osebnega stečaja, sprožitev drugih ustreznih pravnih in sodnih postopkov za varstvo pravic VAM pred pristojnimi institucijami/organi) ter iskanje ugodnih rešitev za vse vključene stranke, kar vodi k poplačilu dolga;
 4. obdelavo in odziv na posameznikova vprašanja, pritožbe in zahtevke;
 5. oceno, ali vzpostaviti pogodbeno razmerje ali pa izvesti transakcijo (npr. ocena tveganja, povezana s sklenitvijo pogodbe o nakupu terjatev, posredovanje ponudb, sodelovanje v dražbenem postopku), vključno s preverjanji za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (individualna obravnava posameznega primera);
 6. statistično analizo za ovrednotenje aktivnosti VAM glede upravljanja portfeljev;
 7. odzivanje na zahteve državnih organov ali izpolnjevanje zakonskih zahtev, ki veljajo za VAM;
 8. za namene poročanja pristojnim organom, kadar je to določeno z zakonodajo s področja financ in računovodstva.

 

VAM lahko obdeluje osebne podatke posameznikov za določene sekundarne namene (kot so npr. interna poročila (psevdonimizirani osebni podatki oz. v agregirani obliki), ki so vedno v skladu z izvirnim namenom, za katerega je VAM pridobil osebne podatke.

Katera je pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov?

VAM obdeluje vaše osebne podatke v skladu z eno ali več naslednjih pravnih podlag:

 1. obdelovanje osebnih podatkov za namene izvajanja zakonskih obveznosti s strani VAM v skladu z točko (c) prvega odstavka 6. člena GDPR, tj. vodenje računovodskih podatkov (v povezavi z 54. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), hranjenje podatkov, ki so pomembni za uveljavljanje pravic zaposlenih oseb s področja zaposlitve (v povezavi z 31., 36. členom in 48. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) ter 6., 12., 13., 16., 18. in 20. členom Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti: seznam zaposlenih, evidenca delovnih ur itn.), ki se ustrezno nanaša tudi na člane poslovodstva; obdelovanje osebnih podatkov za izpolnjevanje obveznosti, določenih v členih 17., 21.-25. ter 54.-55. ter 61. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2);
 2. obdelovanje osebnih podatkov je potrebno za namene izvajanja aktivnost pri izterjavi terjatev in sklepanja pravnih razmerij (in izvajanja spremljajočih aktivnosti: preverba strank skladno z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja, priprava dokumentacije, analize, poročanja, ipd.) za pogodbene partnerje na podlagi točke (f) prvega odstavka 6. člena GDPR;
 3. Izrecna privolitev posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, družbi VAM (npr. v zvezi z zaposlenimi osebami VAM in osebami, ki so v zaposlitvenem postopku pri VAM).

Ali so vaši osebni podatki varovani?

VAM verjame, da je varnost vaših osebnih podatkov izjemnega pomena in v skladu s tem varuje in izvaja periodično preverjanje organizacijskega in tehničnega varstva vaših osebnih podatkov za primere morebitnega nepooblaščenega dostopa, izmenjavo podatkov, razkritja ali uničenja. Dostop do vaših osebnih podatkov je dovoljen samo osebam, ki jih je pooblastil VAM. Pooblastilo s strani družbe VAM je dano pooblaščenim osebam šele po tehtni presoji in njihovi zavezi, da bodo vaše osebne podatke skrbno varovale, s temi se nato sklene tudi ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov.

Kdo so prejemniki, ki razpolagajo z vašimi osebnimi podatki?

Med vsakodnevnim poslovanjem lahko VAM vaše osebne podatke deli z ostalimi posamezniki ali pravnimi osebami za namene, zaradi katerih vaše osebne podatke obdelujemo, bodisi ste nam vaše osebne podatke posredovali vi, bodisi smo jih prejeli s strani tretjih. Če obstaja zakonska podlaga ali z zakonom predpisana obveznost posredovanja osebnega podatka, je VAM v skladu s tem tudi dolžan tega posredovati.

 

V nadaljevanju je opisanih nekaj primerov, v katerih lahko VAM posreduje vaše osebne podatke:

 • VAM lahko posreduje vaše osebne podatke drugim povezanim družbam v skupini (B2Impact), ki imajo sedež svojega delovanja v državah članicah Evropskega gospodarskega prostora. Izjemoma se lahko osebni podatki posameznikov zaradi določenih tehničnih ali operativnih razlogov prenesejo družbam skupine B2Impact ali pogodbenim podobdelovalcem le teh s sedežem v državah, ki niso članice Evropskega gospodarskega prostora oz. za katere ni bila sprejeta odločitev o ustreznosti Evropske komisije. Tveganja, povezana s prenosom vaših osebnih podatkov v državo, ki ne zagotavlja ustrezne ravni zaščite v skladu z evropskimi standardi, VAM minimalizira z uporabo ustrezno odobrenih varnostnih ukrepov v obliki sklepanja pogodbe o prenosu podatkov s standardnimi pogodbenimi klavzulami za prenos osebnih podatkov v tretje države, če npr. prenos nima druge ustrezne podlage (to je npr. okvir EU-ZDA za varstvo zasebnosti podatkov);
 • našim pogodbenim partnerjem – prejemnikom terjatev – vaše osebne podatke lahko posredujemo našim poslovnim partnerjem z namenom izboljšanja storitev izterjave terjatev;
 • nadzornim organom – če nas k posredovanju vaših osebnih podatkov zavezuje državna ali evropska zakonodaja, smo dolžni posredovati informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki in o transakcijah, ne da bi vas o tem predhodno obvestili;
 • drugim državnim organom: vaše osebne podatke lahko posredujemo z namenom izpolnitve zakonsko določenih pogojev, prav tako jih lahko posredujemo tretjim osebam, če izkažejo upravičen pravni interes za dostop do teh podatkov (npr. notarji, sodišča);
 • posredovanje podatkov na vašo zahtevo: če boste na nas naslovili zahtevo za posredovanje vaših osebnih podatkov pooblaščeni osebi, ki deluje v vašem imenu in za vaš račun (na primer: finančnim svetovalcem, odvetnikom, pooblaščencem);
 • pravne ali fizične osebe, s katerimi sodelujemo z namenom izboljšanja kakovosti naših storitev, ki nam pomagajo pri implementaciji in upravljanju poslovnih sistemov ali pri operativnih procesih (na primer: revizorji, svetovalci, analitiki itn.);
 • Izvajalci, ki nam nudijo podporne storitve pri izterjavi terjatev, vključno s promocijo in realizacijo zavarovalnih instrumentov (npr. nepremičninske agencije, spletne strani, ki omogočajo oglaševanje nepremičnin, vključno z spletnimi platformami promocije nepremičnin, odvetniki, sodni cenilci, svetovalne družbe, katastrski strokovnjaki);
 • izvajalci, ki nam nudijo vzdrževalne in podporne storitve, da lahko zagotavljamo storitve odkupa in poplačila terjatev v najbolj optimalnih in varnih pogojih. Npr.: izvajalci, ki skrbijo za razvoj/implementacijo in vzdrževanje IT-aplikacij in sistema, podjetja, ki skrbijo za arhiviranje dokumentacije, podjetja, ki skrbijo za popis dokumentacije, podjetja, ki opravljajo poštne storitve, podjetja, ki upravljajo z varnostnimi sistemi in jih implementirajo pod pogoji, ki ustrezajo varovanju vaših osebnih podatkov in dostopu do le-teh itn.;
 • ponudniki storitev, ki nam pomagajo pri vodenju pravnih postopkov, izvršilnih postopkov, postopkov osebnih stečajev ali drugih postopkov za izterjavo dolga (npr.: odvetniki, cenilci, podjetja, ki opravljajo svetovanje, geodeti, agencije za posredovanje nepremičnin).

 

V skladu z 26. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), VAM v določenih primerih obdelave, skupaj z drugim upravljavcem podatkov, skupno določa namene in načine obdelave podatkov ter na pregleden način določa svoje odgovornosti ter spoštovanje obveznosti iz GDPR, zlasti glede uveljavljanja vaših pravic kot posameznika in svojih dolžnosti v zvezi s posredovanjem informacij v skladu s členoma 13. in 14. GDPR. Kot posameznik, ne glede na dosežen dogovor skupnih upravljavcev, lahko uveljavljate svoje pravice iz GDPR v zvezi z vsakim upravljavcem podatkov, prav tako pa tudi pri vsakemu od njih na spodaj navedene kontaktne podatke.

 

VAM z nadalje navedenimi skupnimi upravljavci dogovorno in skupno določa namene in načine obdelave ter kontaktne točke za uveljavljanje vaših pravic:

 • B2 KAPITAL d.o.o., Verovškova ulica 64A, 1000 Ljubljana, matična št. 6653057000 (»B2«);
 • VERALTIS ASSET MANAGEMENT SINGLE MEMBER SOCIÉTÉ ANONYME CLAIMS MANAGEMENT FROM LOANS AND CREDITS, Kifissia’s Avenue 1-3, 3rd floor, Athene, Grčija, GCR Number: I 40536701000 (»VERALTIS GR«).

Družbe VAM, B2 in VERALTIS GR so sklenile Lokalni sporazum o zagotavljanju storitev servisiranja zapadlih terjatev (»LSA«). Za potrebe izvajanja LSA VAM, B2 in VERALTIS GR skupno določajo namene in načine obdelave vaših podatkov.

 

Za dodatne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov in izvajanja pravic po GDPR, se lahko obrnete VERALTIS SLO (na zgoraj navedeni naslov, tel. št.: +386 (0)59 081 720, info@veraltis.si) ali B2 (na zgoraj navedeni naslov, tel. št. +386 (0)41 325 003, info@b2kapital.si) ali VERALTIS GR (na zgoraj navedeni naslov, tel. št.: +30 216 200 5088, dpo@veraltis.gr).

 

Navedene družbe kot skupni upravljavci za uveljavljanje skupno določenih namenov in načinov obdelave obdelovale vaše podatke ter skupno določile postopke za: izvajanje postopka izterjave terjatev; ocenjevanje in analiziranje možnosti izterjave za iskanje optimalne rešitve za vašo posamezno situacijo; komuniciranje; ugotavljanje identitete; analize za odkrivanje, preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma; iskanje ugodnih rešitev za vse strani; obdelava in odgovarjanje na vaše zahteve ali pritožbe; sodelovanje pri izvajanju notranjih in zunanjih revizij; ocenjevanje in analiziranje novih portfeljev neizterljivih terjatev; odgovarjanje na zahteve nadzornih ali drugih javnih organov; optimizacija postopkov izterjave terjatev, pri čemer ni avtomatskega odločanja ali profiliranja (potreben človeški poseg).

 

Poudarjamo, da ne obdelujemo vseh vaših podatkov kot skupni upravljavci, ampak le tiste, ki so potrebni za izvajanje dejavnosti, urejenih z LSA.

 

Vsak od navedenih skupnih upravljavcev posamezno in neodvisno izvaja vse potrebne organizacijske in tehnične ukrepe, vključno z varnostjo informacij in sistemi zaščite, da bi zagotovil varnost vaših osebnih podatkov ter jih zaščitil pred kakršnim koli naključnim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spremembo, nedovoljenim širjenjem in katero koli drugo obliko nezakonite obdelave. Ti ukrepi zagotavljajo raven varnosti, primerno tveganjem vrste in narave obdelanih podatkov, z uporabo ustreznih tehnologij za izboljšanje zasebnosti in zaupnosti, vse v skladu z GDPR.

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke bo VAM obdeloval toliko časa, kot bo to potrebno, da se doseže namen uporabe in obdelave vaših osebnih podatkov. Trajanje obdelave podatkov je lahko različno in je odvisno od namena uporabe.

 

Osebne podatke povezane s posamezniki, na katere se nanašajo terjatve, s katerimi upravlja VAM, bo obdeloval največ 5 let od zapadlosti dolga v skladu s splošnim zastaralnim rokom iz 346. člena Obligacijskega zakonika (»OZ«) v katerem ima VAM pravni interes za obdelavo podatkov, ob upoštevanju pravil zadržanja in pretrganja zastaranja oz. v primeru terjatve, ki so bile ugotovljene s pravnomočno sodno odločbo ali z odločbo drugega pristojnega organa (med drugim izvršilni postopek) ali s poravnavo pred sodiščem ali drugim pristojnim organom, največ 10 let (356. člen OZ).

Poslovne knjige VAM (glavna knjiga in dnevnik kot temeljni knjigi) se na podlagi 54. člena Zakona o gospodarskih družbah hranijo trajno.

 

Evidence podatkov s področja dela in socialne varnosti (evidenca podatkov o zaposlenih delavcih, evidenca o stroških dela, evidenca o izrabi delovnega časa) se na podlagi členov 14., 17., 19. Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV)  hranijo trajno.

 

Pridobljeni podatki v okviru izvajanja ukrepov ugotavljanja in preverjanja istovetnosti stranke po določbah ZPPDFT-2, za namen dokazovanja, naknadnega preverjanja točnosti podatkov, izvajanja notranjih kontrol, učinkovitejšega zagotavljanja organizacijskih in tehničnih pogojev za varovanje zaupnosti in preprečevanja nezakonitega nadaljnjega kopiranja ter distribuiranj teh kopij, se lahko hranijo v digitalni obliki najdlje pet let od njihove pridobitve (141. člen ZPPDFT).

 

Identifikacije strank in pripadajočo dokumentacijo, ki se nanaša na pregled stranke in posamezne transakcije za potrebe preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma se na podlagi 142. člena ZPPDFT hranijo deset let po prenehanju poslovnega razmerja, opravljeni transakciji, razen če drug zakon ne predvideva daljšega roka hrambe. V primeru hrambe podatkov, pridobljenih v okviru poslovnega razmerja, in pripadajoče dokumentacije začne rok hrambe vseh pridobljenih podatkov, vključno s podatki o posameznih transakcijah, teči prvi dan po prenehanju poslovnega razmerja.

 

Podatki o dolžnikih pridobljeni na podlagi 4. ter 31. člena ZIZ, 122. člena ZFPPIPP ter vpogledov v druge javne registre se lahko uporabijo samo za potrebe izvršilnih postopkov in se lahko hranijo dokler traja izvršilni naslov (10 let od pravnomočne sodne odločbe ali odločbe drugega pristojnega organa ali poravnave pred sodiščem ali drugim pristojnim organom).

 

Podatki o dolžnikih, ki so potrebni za zaščito ključnih interesov posameznikov, na katere se nanašajo (npr. pri izplačilu preplačanih sredstev) se hranijo, če imajo davčne učinke, še pet let od dneva, ko bi bilo davek potrebno obračunati oziroma v primeru uvedenih davčnih postopkov proti upravljavcu največ deset let od dneva, ko je zastaranje prvič začelo teči na podlagi prvega odstavka 125. člena v zvezi s petim odstavkom 126. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).

 

Podatki obdelani na podlage izrecne privolitve posameznika se hranijo do preklica soglasja posameznika oziroma najdlje dokler se ne izpolni namen za katerega so bili zbrani.

 

Podatki obdelani na podlagi zakonitega interesa se obdelujejo najdlje dokler obstaja tovrsten zakoniti interes upravljavca.

Katere so vaše pravice in kako jih lahko uveljavite?

V skladu z omejitvami določenimi z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov lahko kadarkoli uveljavite naslednje pravice:

 • pravica do obveščenosti – pravico do obveščenosti lahko izkoristite tako, da imate kadarkoli možnost zahtevati informacije o tem, kako obdelujemo vaše osebne podatke, mi pa vam bomo ustno ali pisno podali odgovor preko medija, preko katerega ste zahtevali določeno informacijo.
 • pravica dostopa do osebnih podatkov – kadarkoli lahko zahtevate dostop do vaših osebnih podatkov, s katerimi razpolaga VAM, in vas bomo obvestili o obdelavi vaših osebnih podatkov oz. potrdili, da vaše osebne podatke obdeluje ali ne obdeluje VAM, o namenu obdelave, pravni podlagi in o pogojih obdelave osebnih podatkov.
 • pravica do popravka – od nas lahko kadarkoli zahtevate popravek kateregakoli osebnega podatka, vključno z dopolnitvijo. Tako bomo lahko poskrbeli, da so vaši podatki vsak trenutek pravilni in posodobljeni.
 • pravica do ugovora– v skladu z razlogom, ki izhaja iz vaše konkretne situacije, imate vedno možnost ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov, ki temelji na legitimnem interesu družbe VAM in/ali glede obdelave osebnih podatkov v javnem interesu.
 • pravica do omejitve obdelave – pravico imate zahtevati, da se obdelava vaših osebnih podatkov omeji, in sicer v naslednjih primerih: (i) ugovarjali ste resničnosti podatkov, ki so predmet obdelave, tako da bodo vaši podatki za čas preverjanja pravilnost podatkov omejeni za obdelavo; (ii) obdelava vaših osebnih podatkov je protipravna, vendar ste brisanju podatkov nasprotovali, namesto tega pa ste zahtevali omejeno obdelavo vaših osebnih podatkov; (iii) nasprotovali ste obdelavi vaših osebnih podatkov, zaradi česar bo v času preverjanja veljavnosti pravne podlage obdelava vaših osebnih podatkov omejena; (iv) čeprav je predpisano obdobje hranjenja vaših osebnih podatkov preteklo, ste izrecno zahtevali, da vaše osebne podatke hranimo z namenom uresničevanja vaših pravic v sodnih postopkih. V primeru omejene obdelave osebnih podatkov, se lahko ti obdelujejo s shranjevanjem. Druga dejanja v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov bodo možna samo za: (i) uresničevanje pravic družbe VAM pred sodišči; (ii) varstvo pravic drugih fizičnih in pravnih oseb; (iii) na podlagi vašega izrecnega soglasja ali (iv) varstvo javnega interesa. Če bo vašemu zahtevku za omejitev obdelave osebnih podatkov ugodeno, vas bomo o tem predhodno obvestili.
 • pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«) – lahko zahtevate, da vaše osebne podatke, s katerimi razpolagamo in jih obdelujemo, izbrišemo in opravimo vsa potrebna dejanja v zvezi s tem, če: (i) ni več pravne podlage ali pa je bil dosežen namen, zaradi katerega so se osebni podatki obdelovali; (ii) prekličete soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ob tem pa ne obstaja nobena druga pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov; (iii) nasprotujete nadaljnji obdelavi vaših osebnih podatkov, ob tem pa ne obstaja noben pravno upravičen razlog za nadaljnjo obdelavo; (iv) so vaši osebni podatki predmet obdelave brez veljavne pravne podlage. Prav tako vas obveščamo, da se bodo osebni podatki, za katere ste zahtevali izbris, še vedno uporabljali v naslednjih primerih: (i) za izpolnjevanje zakonsko določenih zahtev, ki se nanašajo na obdelavo, in (ii) za uresničevanje in varstvo pravic v sodnih postopkih.
 • pravica do posredovanja podatkov – v primeru vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo avtomatično, lahko v skladu z vašo izrecno privolitvijo ali na podlagi pogodbe med vami in družbo VAM zahtevate izpis podatkov, ki jih lahko posredujete drugi osebi ali družbi, ki se ukvarja z obdelavo osebnih podatkov, lahko pa tudi od nas zahtevate, da vaše osebne podatke posredujemo tej drugi osebi ali družbi (v obsegu, kolikor je to tehnično mogoče).
 • pravica do preklica soglasja – v primerih, ko obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vašem soglasju, lahko to soglasje kadarkoli prekličete. Preklic soglasja se nanaša samo na prihodnjo obdelavo vaših osebnih podatkov, obdelava osebnih podatkov pred preklicem soglasja pa ostane veljavna.

 

Vse zgoraj navedene pravice lahko uveljavljate na podlagi pisnega zahtevka, ki ga posredujete na v tej Politiki navedene kontakte. Na vaš zahtevek vam bomo odgovorili v 30 dneh. Če je v zvezi z vašim zahtevkom potrebna podrobnejša analiza podatkov, se rok za izpolnitev temu primerno podaljša za 60 dni. Če boste zahtevo poslali preko elektronske pošte, boste odgovor na svoj zahtevek prav tako prejeli po elektronski pošti. Če boste v zahtevku navedli, da želite biti obveščeni na drug način, bomo upoštevali vaš predlog. VAM lahko od vas zahteva posredovanje dodatnih informacij, da bi lahko utemeljeno potrdili vašo identiteto, preden vam posreduje zahtevane osebne podatke oziroma obravnava vaš zahtevek. Prav tako vas obveščamo, da lahko vaš zahtevek v skladu z zakonskimi določbami tudi zavrnemo, na primer takrat, ko namen, za katerega se obdelujejo osebni podatki, še ni izpolnjen, obdelava podatkov pa v tem primeru ne temelji na vašem izrecnem soglasju, ali takrat, ko so vaše zahteve prekomerne ali brez kakršnekoli utemeljene podlage. Tudi v tem primeru vam bomo posredovali pisno pojasnilo glede zavrnitve vašega zahtevka.

 

Če menite, da so vaši osebni podatki podvrženi napačni obdelavi ali pa je obdelava osebnih podatkov v nasprotju z zakonskimi predpisi, lahko vložite pritožbo oz. prijavo pri pristojnem informacijskem pooblaščencu: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Tel: +386 (0)1 230 97 30, e-mail: gp.ip@ip-rs.si.

Kontaktni podatki

Če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi z zgoraj navedenimi pravicami, se lahko obrnete na nas:

 

Naslov:

VERALTIS ASSET MANAGEMENT d.o.o. – Podružnica v Sloveniji

Verovškova ulica 64A, 1000 Ljubljana

Tel.: + 386 (0) 59 081 720

e-mail: info@veraltis.si

 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov:

MD SVETOVANJE d.o.o.

 1. Miha Dvojmoč

e-mail: miha.dvojmoc@infocenter.si

tel.: +386 31 692 524